ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізіолого-біохімічних основ формування стійкості рослин за стресових умов наукова школа

Наук. школа світового рівня започаткована на наук.-теорет. підґрунті видатних укр. фітофізіологів Київ. ун-ту – професор Й.В. Баранецького, К.А. Пурієвича, М.Г. Холодного, Д.П. Проценка, А.В. Каплі. Сьогодні школу, яка досліджує проблеми фізіології стресу та адаптивного потенціалу рослинного організму та об'єднує понад 200 фахівців фіто- та екофізіологів, очолює доктор біологічних наук, професор, акад. М.М.Мусієнко очолює школу на протязі останніх 30 років.

Пріоритетні напрями її досліджень наступні: молекул.-біол. та фізіол.-біохім. механізми адаптації і структурно-функціон. перебудови рослинного організму за несприятливих умов довкілля; індукція стійкості рослин за участю екзогенних та ендогенних факторів, стратегії адаптивного потенціалу рослин, механізми його регулювання для стабілізації продуктивності і підвищення стійкості рослин; діагностика стійкості рослин до дії стресових факторів;сталий розвиток і оцінка стану агро- і фітоценозів за фізіол.-біохім. маркерами та продукційно-енергет. параметрами рослинного організму; фітоіндикація і фітомоніторинг природ. екосистем. Найвагоміші результати діяльності науковців школи: запропоновано концепцію індукції пристосувальних реакцій адаптаційного синдрому рослинного організму за участю гліколіпідів, каротиноїдів та інтермедіатів пероксидного окиснення ліпідів фотосинтетичних мембран; визначено стратегії оцінки фіторезистентності за станом про-, антиоксидантних систем а також підвищення стійкості рослин екзогенним пероксидом водню; розроблено методи регулювання захисних реакцій рослин за умов їх вирощування у трансформованому біоценозі; сформовано інформаційно-вимірювальну систему скринінгу генотипів на ранніх етапах розвитку рослин та оцінки ефективності й екологічної безпечності фізіологічно-активних речовин для адаптивного рослинництва;створено інноваційну технологію отримання біологічно-активних речовин з вегетативної маси гречки. Діяльність школи пов'язана з іменами відомих за межами України фітофізіологів – акад. НАН України Д.М. Гродзинського та Я.Б. Блюма,чл.-кор. НАН України Л.І.Мусатенко, професор Л.Я. Сіренко, М.І. Бойка, В.В. Сарнацької та ін. Науковці школи постійно беруть участь у виконанні міжн.наук. грантів із вченими Бельгії, США, Польщі, Єгипту, Куби, Італії, В'єтнаму та ін. країн. Спільно з вченими Гент. (Бельгія), Ягелон. (Польща), Гаван. (Куба), Теннес. (США) ун-тів розробляються критерії оптимізації продуктивності та стійкості рослинних угрупувань. Лише за останні 5 р. результати наук. досліджень доповідались більше ніж на 70 Міжн. та числ. вітчизн. Наук. форумах. Фундамент. дослідження представлені у циклі робіт: «Механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів» (Мусієнко М.М., Оканенко О.А., Н.Ю. Таран відзначені нагородою імені Ярослава Мудрого АН ВШ України; «З'ясування адаптаційного синдрому рослин за структурно-функціональними маркерами стресового стану організму, агро- та фітоценозів» (автори – М.М.Мусієнко, О.В Брайон., Н.Ю. Таран удостоєні премії мені М.Г.Холодного НАН України. Фахівцями наук. школи створено перший в Україні навч.-метод. комплекс з анатомії та фізіології рослин, за яким працюють всі ВНЗ України. Його автори (Мусієнко М.М., Брайон О.В., В.Г.Чикаленко) стали лауреатами Премії Тараса Шевченка. За наук. напрямком школи виконані та захищені 15 докт. та 93 кандидат дис., з яких – 15 інозем. науковцями. Школа щороку готує до 20 фахівців для НАН України та інших наук. установ. Н.Ю.Таран

Засновники:  професор Й.В. Баранецький, К.А. Пурієвич, М.Г. Холодний, Д.П. Проценко, А.В. Капля
Рік заснування:  1950

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи