ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Геоінформатики наукова школа

Професор. Г.Т. Продайвода спільно з професор. В.В. Грицаком (Ін-т кібернетики НАН України) започаткував новий перспективний напрямок геоінформатики і обчисл. математики – геотопію, в якій органічно були поєднані такі раніше викристалізувані відносно незалежні її розділи, як перколяція, формологія і гранулометрія. Створена професор. Г.Т. Продайводою нова комп’ют. технологія кількісної тривимірної інтерпретації результатів комплекс. геофіз. досліджень, в основі якої лежать принципи геофіз. томографії та багатокомпонентна нелінійна модель геол. середовища, яка забезпечує глибинне геол. картування та побудову моделей мінерал., хім. і петрографічного складу асоціації гірських порід, картування тектонічних розломів та оцінку перспективності територій на пошуки корисних копалин. Комп’ютеризація геолого-геофіз. методів пов’язана з діяльністю професор. М.Н. Жукова, засновника компют. освіти та інформ.-обчисл. сектору на геол. ф-ті. На базі оригінального методу статист. фільтрації ним розроблена комп’ют. інформ.-аналіт. система для прогнозу покладів корисних копалин. Професор. В.М. Курганським розроблені статист. методи побудови та аналізу багатомірних кореляційних залежностей між геофіз. параметрами і колекторськими властивостями гірських порід. Професор. С.А. Вижвою започатковано мат. методи моделювання випадкових процесів і полів, лінійних та нелінійних ефективних геофіз. параметрів геол. середовища. Доцент. А.Ю. Серга у своїй наук. діяльності займався дослідженням проблем застосування мат. методів та обчисл. техніки в геології поряд з питаннями радіометрії та петрофізики. На каф. геофізики напрямок геоінформатики розвивають доцент. П.І. Грищук, І.В. Віршило та асист. І.В. Тішаєв. Доцент. П.І. Грищуком створені програми обробки та інтерпретації магнітометричних та гравіметричних даних, впроваджуються інформ. технології для вирішення геофіз. задач. Доцент. І.В. Віршило розроблене програмне забезпечення розв’язку задач інверсії сейсмоакустичних та гравіметричних даних та забезпечується на каф. і ф-ті мережева підтримка та впровадження сучас. геоінформаційних технологій у навч. процес. Наук. дослідження асист. І.В. Тішаєва присвячені розробці нових методик автоматизованої обробки і аналізу даних геофіз. досліджень свердловин. З 2008 на каф. розпочався набір абітурієнтів на затверджену МОН України нову спец. «Геол. інформатика». Ця спец. створена завдяки зусиллям каф. геофізики і є, на сьогодні, досить перспективною. У 2008 на геол. ф-ті створена нова каф. геол. інформатики.П.І. Грищук, М.В. Рева

Засновники:  професор. Г.Т. Продайвода, професор. М.Н. Жуков, професор. В.М. Курганський, професор. С.А. Вижва, доцент. А.Ю. Серга
Рік заснування:  2008

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи