ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Металогенічна наукова школа

Гол. завдання напрямку: вивчення родовищ корисних копалин України і світу; геол.-екон., мінералого-петрографічні і мінераграфічні дослідження; розробка фундамент. проблем метасоматичних процесів та їх зв’язку з рудоутворенням. Найвидатніші представники напрямку: академіки НАН України – Я.М. Бєлєвцев, В.Г. Бондарчук, М.П. Семененко; чл.-кор. НАН України Е.Я. Жовинський; професор.: В.М. Гулій, В.М. Загнітко, В.А. Михайлов, Л.Д. Розов, В.І. Скаржинський, Д.М. Щербак, І.П. Щербань. Значний внесок у дослідження просторових і часових закономірностей розташування покладів корисних копалин зробили кандидат наук, доцент.: В.І. Бартошевський, Г.Ф. Виноградов, О.В. Грінченко, Ю.Є. Добрянський, В.К. Куліковський, М.В. Курило, В.І. Шевченко, В.В. Шунько. За напрямком захищено 7 докт. і 11 кандидат дис. В останні роки співробітники каф. у рамках металогенічного напрямку проводили дослідження по ряду держбюджетних і госпдоговірних тем. Співробітники каф. приймали участь в ряді міжн. проектів по експерт. оцінці мінерально-сировинної бази різних регіонів світу: Ірану, Республіки Гвінеї, Вірменії, Індонезії, Нігерії, Республіки Мадагаскар. За результатами діяльності школи надруковані численні монографії і наук. статті: Бєлєвцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование. М., 1979; Бондарчук В.Г. Геологія родовищ корисних копалин України. К., 1966; Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. К., 2004; Металлогения Украины и Молдавии / Отв. ред. акад. АН УССР Я.Н. Белевцев. К., 1974; Михайлов В.А. Металлогения золота докембрийских зеленокаменных структур (на примере Западной Африки). К., 2002; Михайлов В.А., Федчук В.Я. Металогенія золота. К., 2008; Семененко Н.П. Структура рудных полей Криворожских железорудных месторождений. К., 1946. Т.1; Скаржинский В.И. Эндогенная металлогения Донецкого бассейна. К., 1973; Щербань И.П., Шевченко В.И. и др. Околорудные метасоматиты Закарпатья. К., 1988; Щербань И.П., Шевченко В.И., Шунько В.В. Околорудные метасоматиты Западного Узбекистана. М., 1990. В.А. Михайлов

Засновники:  акад. М.П. Семененко
Рік заснування:  1944

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи