ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прикладної петрофізики і петрогеохімії магматичних порід наукова школа

Заснована 1957 професором М.І. Толстим способом створення творчого колективу (І.М. Остафійчук, В.Г. Молявко, В.Б. Нагорський, С.Б. Степченко, А.О. Євграфов, Ф.К. Гапеєв, Н.В. Шарай, В.В. Татьянченко ) і його участі у виконанні досліджень по комплекс. геохім., геофіз., петрофізичному вивченню кристалічних порід ряду районів УЩ (Сущано-Пержанська зона, коростишевські гранітоїди, Волин. масив габроїдів), Пн. Казахстану (Аксу-Степнянський р-н), Закарпаття (Берегово-Беганська зона). 1957-66 розроблений ряд метод. питань масових геохім. і петрофізичних досліджень, які значною мірою були використані в метод. рекомендаціях Мін-ва геології СРСР. Завдяки цим роботам, їх актуальності, зростанню кваліфікації їх виконавців, у 1966, за підтримки Мін-тв геології СРСР, УРСР, КазРСР, МДУ, низки ін. організацій та вчених, РМ УРСР створена на геологічному ф-ті Київ. ун-ту ПНДЛ фіз.-хім. досліджень гірських порід. Наук. кер. ПНДЛ призначений доцент. М.І. Толстой (1966). Сфера наук. досліджень: вивчення кількісних закономірностей розподілу хім. елементів і фіз. характеристик у магматичних породах для встановлення їх петроґенезису, кореляції, оцінки металоносності. Дослідження заклали основу створення нового наук. напрямку і наук. школи «Прикладна петрофізика і петрогеохімія магматичних порід» (наук. кер. М.І.Толстой). За час існування наук. школа пройшла ряд етапів, які відрізнялися як об’єктами досліджень, так і їх змістом. Практ. апробація наук. розробок першого етапу робіт – «пошуково-методичного» 1966-74 здійснювалась на об’єктах Цн. Казахстану, Зх. Забайкалля, УЩ. Осн. об’єкт досліджень гранітоїди. Другий наук. етап досліджень 1971-80 «вулканогенний», присвячений комплекс. дослідженням новітніх вулканогенних утворень Кавказу, Карпат, Забайкалля, Угорщини, Криму. В них брали участь, крім співробітників ПНДЛ, фахівці МДУ (професор. В.С. Коптєв-Дворніков та ін.), АН Вірменії (професор. К.І. Ширінян та ін.), АН Грузії (акад. Г.С. Дзоценідзе та ін.), Мінгео України (В.М.Зайцева, Є.О. Лазаренко, Е.М. Тітов ), Дебреценського ун-ту (професор. В. Секі-Фукс та ін.), АН Словаччини (акад. Б. Цамбел та ін.). 1974-91 ПНДЛ щорічно друкувала наук. збірники Київ. ун-ту «Питання прикладної петрофізики і геохімії», в яких публікувалися матеріали робіт наук. школи. Третій етап розвитку наук. школи 1981-91 досить складний і має два підетапи наук. досліджень: «гранітоїдно-регіон.» і «геоекол.». Осн. об’єкти досліджень «гранітоїдно-регіон.» підетапу 1981-91 – гранітоїди УЩ і Карелії, а також НДР (Рудні гори, Ельзас-Лотарінгії, Гарца і Дрездена), Моравії (Брненський і Дійський масиви). Дослідження полягали в отриманні статистично обґрунтованої інформації щодо вмісту і фіз. властивостей вибраних для дослідження об’єктів для їх співставлення, кореляції і металогенічного прогнозу. У роботах, крім працівників ПНДЛ, брали участь співробітники геол. ф-ту (професор. В.С. Заїка-Новацький, доцент. В.К. Куліковський та ін.), Мінгео УРСР (Б.З. Берзенін, Л.С. Галецький, Е.В. Мельничук, Л.Ф. Лавріненко та ін.), АН України (І.Б. Щербаков, В.І. Орса, І.К. Пашкевич, Н.П. Михайлова ) і ін. ВНЗ України (Є.М. Лазько, К.І. Свєшніков, В.П. Кирилюк, А.М. Лисак, В.М. Кадурін, І.В. Носирєв, Р.М. Полуновський, Б.С. Панов та ін.). Участь брали у роботі на геол. об’єктах ін. країн співробітники: НДР (професор. Г. Ольцак, наук. співроб. Г. Юст та ін.); Моравії (акад. Г. Штельцл, доцент. Й. Станек, М. Григорова та ін.); Словаччини (акад. Цамбел, доцент. Б. Бемер, асп. Т. Грегор та ін.). «Геоекол.» підетап 1986-91 наук. розробок постав у зв’язку з аварією на ЧАЕС, спочатку у формі ініціативних, а з 1989 планових держбюджетних тем, міжвузівських і міжвідомчих респ. програмних робіт, де ПНДЛ виступала як гол. орг. Напрями наук. досліджень 1986-91: 1) розробка і застосування методики комплекс. ландшафт.-геохім. і геофіз. робіт при моніторингових екогеологічних спостереженнях пд. Полісся, Передкарпаття; 2) створення комплекс., базового для ландшафтів Полісся, геоекол. полігону «Полісся» ун-ту; 3) розробка пропозицій для обґрунтування регіон. рекреаційних зон вивчених територій. Реалізація завдань здійснювалася згідно затвердженої КМ України підпрограми Держ. комітету науки, техніки «Розвиток регіон. рекреаційних зон України» (гол. організація ПНДЛ) у рамках міжвузівської теми з залученням до її виконання, крім Київ. ун-ту, Львів. (кер. професор. Я.С. Кравчук ), Одес. (кер. професор. І.П. Зелинський ), ІФНУНГ (кер. професор. О.М. Адаменко ) ун-тів. З 1991 (умовно) четвертий період дослідження наук. школи «інформ.» як період комплекс. обробки інформ. даних, наук. осмислення і оприлюднення наук. результатів. Дослідження наук. школи присвячені аналізу зібраного матеріалу, його апробації і публікації. За більше чим 40-річний період існування наук. школи був накопичений унікальний за якістю, об’єктивністю, повнотою даних матеріал про склад і фіз. особливості магматичних порід ряду р-нів і геол. об’єктів СРСР, закордону, аналогів якого немає не тільки в Україні, але й в ін. країнах. Значну увагу наук. школа приділяє навч.-вих. роботі із студентами геол. ф-ту. Створені: аналіт. навч.-наук. бази, забезпечено проведення навч. практикумів, лаб. занять; навч. польовий радіометричний полігон на території навч.-наук. бази ун-ту «Жуків хутір». Проводиться щорічна вироб. практика 5-10 студентів ф-ту під час експедиційних робіт лаб., видання метод. вказівок, посіб. і підруч. Функціонування школи сприяло наук. становленню багатьох студентів і співробітників геол. ф-ту, завдяки їх творчій роботі в експедиціях лаб., обробці фактичних даних, складанні курсових та дипломних робіт, участі в різних конкурсах, наук. роботі в асп-рі, наук. установах ф-ту, ін-тах НАН України, УкрДГРІ та ін. Завдяки діяльності наук. школи і її лаб. зроблено ряд наук. розробок, отриманий багатоознаковий, високоякісний фактичний матеріал, що дозволило підвищити наук. кваліфікацію значній кількості науковців. Доктори наук, які працювали в ПНДЛ, чи поклали в основу дисертацій її матеріали: М.І. Толстой, В.Г. Молявко, Г.Т. Продайвода, М.Н. Жуков, В.П. Коболєв, С.І. Шепель, Т.М. Єгорова, К.І. Свєшніков, І.В. Носирєв, Є.М. Шеремет. Кандидат наук – співробітники лаб.: І.М. Остафійчук, В.Б. Співаковський, А.В. Сухорада, І.В. Соловйов, Г.Г. Павлов, А.Ю. Серга, А.П. Гожик, М.І. Гузій, І.І. Онищук, О.В. Шабатура, Н.В. Костенко. Представники наук. школи: доцент. В.М. Кадурін, професор. О.В. Чепіжко, професор. В.П. Степанюк, професор. В.П. Кобалев, Ю.Л. Гасанов, М.І. Проскура, Є.Я. Табачний, а також акад. Г. Штельцл (ЧССР), асп. Т. Грегор (ЧССР), наук. співроб. Г. Юст (НДР), наук. співроб. Р. Хазе (НДР).С.А. Вижва

Засновники:  професор М.І. Толстой
Рік заснування:  1957

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи