ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Економіко-філософських проблем історії економічних учень, макро- та мікроекономіки наукова школа

Засновник школи - видатний укр. вчений, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки. 2006, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевич – відомий в Україні та за її межами науковець, педагог та організатор освіти. Під його наук. кер. захищено 13 канд. та 7 докт. дис. Результати творчих пошуків вченого відображено в більш ніж 260 наук. та наук.-метод. працях, в т.ч. в 10 монографіях, 14 підруч. та навч. посіб. з грифом МОН України (одноосібних та за його редакцією). Постійне перевидання зазначених наук. та навч.-метод. праць засвідчує їхнє визнання наук. громадськістю та зростаючий у суспільстві попит на глибокі теоретичні знання. Під кер-вом проф. В.Д. Базилевича сформована потужна наук. школа економістів-теоретиків, зосереджена на розробці та втіленні новітніх методол. підходів у істор.-екон. дослідженнях, висвітленні метафізичної сутності екон. знання, поглибленому аналізі теорет.-методол. проблем макро- та мікроекономіки, виявленні сутнісних особливостей та суперечностей процесу глобалізації світогосподарського розвитку, теорет. аспектів становлення ринку інтелект. власності, формування та функціонування страхового ринку. Розробки цієї наук. школи знайшли відображення в наук. статтях, монографіях, а також започаткованих під кер-вом та за наук. редакцією проф. В.Д. Базилевича новітніх серіях фундамент. видань «Класичний університетський підручник» і «Славетні постаті,» присвячених системному висвітленню досягнень світової екон. науки та дослідж. наук. спадщини фундаторів екон. думки. Н.І.Гражевська

Засновники:  д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевич
Рік заснування:  2006

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи