ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Економічної теорії київська наукова школа

Школа здійснює дослідж. проблем функціонування, розвитку і трансформації екон. систем, формування нових парадигмальних підходів в екон. теорії. Акад. А.А.Чухно – автор 603 наук. праць, в т.ч. 13 індивід. та 17 кол. монографій, 14 підруч. та навч. посібників, Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Т.Шевченка та премій АН УРСР імені О.Г. Шліхтера (1988); НАН України імені М.І.Туган-Барановського (1995); НАН України імені М.В.Птухи (2005). За плідний науковий доробок нагороджений орденами «Дружби народів» (1982), «За заслуги» IIІ, ІІ, І ступеня (1996, 2001, 2008). Про потужність наук. школи, її поширення в Україні свідчить той факт, що учні А.А.Чухна, підготовлені безпосередньо під його науковим кер. – це плеяда висококваліфікованих наук. кадрів з 32 д-рів та 68 канд. екон. наук. Серед вихідців із цієї школи відомі д-ри екон. наук, проф. В.Д.Базилевич, З.С.Варналій, В.Л.Осецький, П.М.Леоненко, І.О. Лютий, В.Д. Лагутін, С.А. Циганов (Київ); І.Ф. Комарницький, П.О. Нікіфоров (Чернівці); І.В. Буян, І.В. Гринчуцький, О.А. Сохацька (Тернопіль); М.М. Ким (Харків); В.В. Засанський, Н.В. Брик (Львів); М.А. Левицький, В.О. Півнев (Одеса); В.М. Узунов (Крим); В.І. Ярема (Ужгород); А.В. Сірко (Вінниця); П.І. Юхименко (Біла Церква); І.Керімов (Азербайджан); К.А.Кумм (Естонія); С.Нисанбаєв (Казахстан); Г.С. Петросян (Вірменія). В останнє десятиріччя наук. зусилля А.А. Чухна та його учнів концентрувались навколо аналізу теорії та практики постіндустріального сусп-ва у найтіснішому зв’язку з дослідженнями трансформаційних процесів в укр. економіці. Наук. школа А.А. Чухна з позицій нової евол. парадигми екон. теорії, яка ґрунтується на цивілізаційному підході, досліджує та визначає іст. місце соц.-екон. системи нашої країни, характеризує її сучас. індустріальну стадію та окреслює перспективи України на шляху переходу до постіндустріальної стадії. Надзвичайно важливим є те, що застосування теорії постіндустріального суспільства при аналізі соц.-екон. розвитку дає можливість подолати обмеження у підході до характеристики перехідного періоду. Замість зведення його суті лише до заміни командної економіки ринковою, як особливого процесу, властивого постсоціалістичним країнам, теорія постіндустріального суспільства відкриває можливість для поглиблення його трактування під кутом зору еволюції сусп.-екон. розвитку, загальноцивілізаційного переходу від індустріальної стадії до постіндустріальної. В цілому ж новітній підхід наук. школи акад. А.А. Чухна до питань методології екон. теорії пронизує ідея про формування якісно нової еволюційної парадигми як процесу відображення змін, що відбулись і відбуваються у розвитку економіки, як якісного прориву у пізнанні та осмисленні навколишнього світу. Н.І. Гражевська

Засновники:  д-р екон. наук, проф. каф. економічної теорії, акад. НАН України А. А. Чухно
Рік заснування:  1980

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи