ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київська психологічна школа політичної економії

Сформувалась та розвинулась у Київ. Імп. ун-ті Св. Володимира (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Засновником та ідейним натхненником цієї школи був проф., зав. каф. політ. економії та статистики, ректор Київ. ун-ту М.Х. Бунге. Представниками Київ. школи стали його учні та послідовники, визнані університетські вчені Д.І. Піхно, А.Я. Антонович, О.Д. Білімович та ін. Послідовником ідей школи вважається і відомий укр. вчений Р.М. Орженцький. Основоположник Київ. школи М.Х. Бунге визначив заг. вектор наук. орієнтації унів. екон. науки 2-ї половини ХІХ ст. на вищі та найсучасніші досягнення європ. екон. теорії. При цьому він прищеплював своїм учням творче та критичне ставлення до ідей зарубіжних учених. Визнаною заслугою та визнач. особливістю школи став наук. пріоритет у сприйнятті, популяризації та подальшому розвитку ідей маржиналізму в укр. та рос. екон. теорії. Це була перша в Україні та й в Росії фахово сформована наук. психол. школа в політ. економії. Теоретико-методол. джерелом Київ. школи став маржиналізм, який базувався на суб’єктивно-психол. теорії цінності та теорії граничної корисності. Згодом представники Київ. школи виступили за застосування мат. методів з позиції психол. екон. аналізу. Все це знаменувало наук. революцію в галузі екон. науки, перехід від панування класичної школи політ. економії до становлення нової неокласичної парадигми. Новаторство та наук. послідовність представників Київ. школи сприяли поширенню нових екон. ідей та дослідних методів в Україні, загальній модернізації наук. засад вітч. екон. теорії на межі ХІХ–ХХ ст. Це значною мірою синхронізувало її розвиток з європ. та світовою екон. наукою. Водночас ідейно-теорет. та методол. потенціал представників Київ. школи був значно ширший ідей маржиналізму. Розвиваючи наук. традиції М.Х. Бунге, школа піднімалась до рівня творчо-критичного синтезу та розвитку значно більшого кола наук. напрямів, які органічно поєднувались з врахуванням нац. екон. реалій. Ідейно вона ґрунтувалась на класичному екон. лібералізмі, прихильності до розвитку ринку, конкуренції та підприємництва, визнанні цивілізаційно прогресивної ролі приват. власності та екон. свобод. Але водночас вбирала найбільш цінне від нім. іст. школи – евол. підхід до сусп. розвитку, врахування історично-культурної самобутності народів, поміркованого держ. втручання в економіку та зваженого протекціонізму. Представники Київ. школи були переконаними противниками марксизму та радикально-революційних соціаліст. ідей, але при цьому іст. майбутнє бачили на шляху соц.-екон. реформування та підвищення сусп. добробуту. О.Д. Білімович писав, що з багатьох найбільш важливих питань як екон. теорії, так і екон. політики Київ. школа різко розходилась з москов. школою рос. економістів, марксистською в теорії й народницькою в політиці. Київ. психол. школа отримала вітч. та світове визнання. Л-ра: Билимович А.Д. Памяти Д.И. Пихно // Памяти Д.И. Пихно. Сообщение профессора А.Д. Билимовича и профессора Н.М. Цытовича. СПб., 1913; Seraphim H.-Ju. Neuere russische Wert- und Kapitalzinstheorien. Berlin; Leipzig, 1925; Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.). К., 1994; Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: Судьба реформатора. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998; Історія економічних учень: Підруч. у 2 ч./ за ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид. К., 2006; Корнійчук Л.Я. Історія екон. думки України: Навч. посібник. К., 2004; Злупко С. Українська економічна думка. Постаті і теорії. Львів, 2004; М.Бунге: сучасний дискурс /За ред. В.Д.Базилевича. К., 2005. <i>Т.В.Гайдай</i>

Засновники:  проф., зав. каф. політ. економії та статистики, ректор Київ. ун-ту М.Х. Бунге
Рік заснування:  1890

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи