ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фінансової політики держави та механізму її реалізації в Україні наукова школа

Зосереджена на розробці теорет. – методол. проблем реалізації грошово-кредитної політики Нац. банку, поглибленому аналізі проблем теорії і практики розвитку системи грош.-кредит. відносин, досліджені тенденції і суперечності розвитку фінанс. системи та фінанс. політики держави в умовах глобалізації. Під кер. І.О. Лютого захищено 3 докт. та 15 канд. дис. Наук. розробки та практичні пропозиції І.О. Лютого знайшли відображення у ряді програмах та законах, зокрема, «Про банки та банківську діяльність», «Про Державний борг», «Про державний бюджет» та пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання Ради нац. безпеки і оборони України. За ініціативою проф. Лютого І.О. налагоджено плідні зв’язки з наук. центрами, пров. вітчизн. та закордонними навч. закладами, здіснюється плідна співпраця з Ін-том законодавства ВРУ, НДЕІ при Мін-ві економіки, Центром наук. досліджень НБУ та держ. фінанс. установами. Осн. наук. розробки школи проф. І.О. Лютого оприлюднюються на міжн. наук.-практ. конференціях, симпозіумах, публікуються у провідних фахових виданнях та засобах інформації. Так, у 2003 році на каф. фінансів, грошового обігу та кредиту започатковано щорічну міжн. наук.-практ. конференцію «Тенденції та перспективи розвитку фінанс. системи України», в якій беруть участь пров. вчені, держ. діячі та працівники фінанс.-кредит. установ України, Росії, Азербайджану, Німеччини, Франції, Польщі. С.В. Науменкова

Засновники:  І.О. Лютий, д-р екон. наук, проф.
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи