ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Математичної інформатики наукова школа

Математичної інформатики наукова школа. Наук. кер. школи – А. Анісімов, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Держ. премії України, премії ім. В. Глушкова НАН України, премії ім. С. Лебедєва НАН України, декан ф-ту кібернетики, зав. каф. мат. інформатики. Біля витоків розвитку інформатики в Україні в сучас. розумінні цього терміна стояв видатний учений, математик, кібернетик академік В.Глушков (1923–1982). Інформатика народилася на шляхах інтеграції досягнень кібернетики, теорії інформації, системотехніки, семіотики, організаційної науки. Школа фундамент.-наук. спрямування. У діяльності школи беруть участь 60 працівників, з них – 30 науковців. У 80-х рр. А.Анісімовим побудовано теорію рекурсивних перетворювачів інформації, яка є розвитком і узагальненням теорії скінченних дискретних перетворювачів, основи якої заклав академік В.Глушков. Осн. напрями наук. досліджень школи: рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації та їх використання; дискретні процеси обробки інформації; системи паралельного програмування; локальні алгоритми на дискретних структурах; алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах; комп'ютерна лінгвістика; квантові алгоритми; проблематика штучного інтелекту; захист інформації в комп'ютерних мережах; комп'ютерна обробка надвеликих чисел. На базі теорет. моделі рекурсивних перетворювачів інформації побудовано нову технологію програмування ПАРКС (паралельні асинхронні рекурсивні керуючі системи). Основною ідеєю ПАРКС технології є стандартні розширення уніфікованих базових мов програмування засобами паралельної взаємодії та рекурсивного породження процесів. У цьому напрямі досягнуто значних наукових та практичних результатів: побудовано та реалізовано клас ПАРКС мов програмування: ПАРКС (ПАСКАЛЬ), ПАРКС (С), ПАРКС (С++), ПАРКС (трансп'ютери); розроблено нові швидкодіючі алгоритми розподіленої обробки інформації у спец. мережах; розроблено теорію рекурсивних перетворювачів інформації. А.Анісімов започаткував новий напрям у комп'ютерній лінгвістиці – рекурсивний аналіз природньої мови. Це дозволило зрозуміти широке коло проблем, пов'язаних із природою мислення людини та використанням природньої мови, виконати практичні роботи, пов'язані з моделюванням літературної творчості, розробкою програми породження зв'язного тексту, створенням комп'ютерних віршів, систем діалогу з ЕОМ природньою мовою, систем реферування та класифікації текстів природньою мовою в мережах. Вивчення загальних властивостей широкого класу перетворювачів інформації привело до розв'язання широкого кола задач підвищення швидкодії обробки, розподілу пам'яті, комунікації та криптографічного захисту інформації в комп'ютерних мережах. Кількість захищених дис.: канд. – 33, докт. – 2. Видатні вчені школи: професори А.Анісімов, М.Глибовець, доц. П.Кулябко, професори Ю.Борейша, В.Олещук, д-р фіз.-мат. наук Б.Шидловський. Впровадження наук. досягнень школи: реалізація ПАРКС технології програмування на трансп'ютерному комплексі кільцевої архітектури; алгоритмічні дослідження авт. стилю конкретних авторів; автоматична генерація літературних текстів; автоматичне реферування; формальні моделі синтезу творчих форм та структур природньої мови; прискорення систем захисту інформації, базованих на ключах загального доступу. Наук. досягнення школи дозволили започаткувати в Київ. ун-ті та Міжн. наук.-навч. центрі інформаційних технологій і систем НАН України підготовку магістрів з інформатики. <i>А.В.Анісімов</i>

Засновники:  академік В.Глушков
Рік заснування:  1980

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи