ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Математичного моделювання та теорії оптимальних рішень наукова школа

Математичне моделювання та теорія оптимальних рішень наук школа. Наук. кер. школи – Гаращенко Ф., д-р техн. наук, проф., зав. каф. моделювання складних систем та О.Наконечний, д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень. Засн.: чл.-кор. НАН України, проф. Б.Бублик та проф. М.Кириченко, О.Наконечний, Ф.Гаращенко, І.Бейко, Д.Хусаінов. Наук. дослідження школи сформувалися наприкінці 60-х – поч. 70-х рр. Осн. напр. наук. досліджень школи: оптимальне керування, мат. моделювання, спец. чисельні методи; аналіз стійкості, чутливості, керованості, спостережності, адекватності, реалізованості систем; оцінювання параметрів, функціоналів та розв'язків, системи зі змінною розмірністю фазового простору; псевдообернення матриць, оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом та неповними даними. Науковцями школи створено сучас. наук. напрям – конструктивна теорія мат. моделювання та оптимального керування. На основі теорет. результатів робіт розв'язано та впроваджено інформац.-мат. технології льотно-космічного та гідроакустичного напрямків, оптимального проектування прискорюючо-фокусуючих систем та маніпуляційних роботів. Наук. результати, що належать до вказаного циклу, отримали визнання та позитивні відгуки наукових колективів як України, так і заруб. країн. Осн. наук дослідження школи: розроблено узагальнене поняття практичної стійкості динамічних систем, доведено ряд теорем про необхідні та достатні умови практичної стійкості, розроблено алгоритми і програми, які забезпечують оптимальне проектування регуляторів для реальних об'єктів та процесів за наявності обмежень на їх стан, збурення і параметри; розроблено теорію оптимальної практичної стабілізації динамічних систем, доведено ряд нових теорем, розроблено методи, алгоритми та програми, які забезпечують оптимальне проектування регуляторів для реальних об'єктів керування та технологічних процесів за наявності обмежень на їх стан, збурення та параметри; розвинуто теорію мінімаксних фільтрів та регуляторів для динамічних систем, побудовано мінімаксні регулятори і запропоновано принципи робастного керування в мінімаксному розумінні, започ. та обґрунтовано чисельно-аналіт. метод відшукання частот власних коливань, критичних зусиль пружних пластин та оболонок, а також чисельно-аналіт. метод дослідження динамічної стійкості зазначених систем; створено мат. засоби опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об'єктів, прикладами яких можуть служити маніпуляційні роботи, комплексні антропоморфні роботи, космічні апарати з наявністю взаємно рухомих складових частин, таких як сонячні батареї, антени, маніпуляційні складальні роботи, гіродинні стабілізуючі механізми та інші об'єкти; на основі мат. апарату дослідження псевдообернених матриць і лінійних інтегральних операторів вперше розв'язано проблему побудови заг. розв'язку (повної множини всіх розв'язків) задачі термінального керування в лінійній системі; розроблено теорію збурень псевдообернених матриць та лінійних інтегральних операторів тощо. Розробки прикладного характеру впроваджено в КБ ім. О.Антонова (м. Київ, 1983) та ЛДI МАП СРСР (м. Жуковський, 1986), а також при проектуваннi перспективних космiчних апаратiв у Нац. космiчному агентствi України (1996). Багатофакторний метод створення мат. моделi природоохоронних процесiв довкілля, розповсюдження забруднень у повiтрi, водному середовищi та ґрунті впроваджено при проектуваннi природоохоронних засобiв в басейнi р. Днiпро та в неблагополучних зонах промислових забруднень. Д.т.н., проф. Кривуца В.Г. – ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, д.т.н. Кузнєцов М.Ю. – провідний науковий співробітник ІК НАН України (з 2009 р. чл.-кор. НАНУ), д. ф.-м. н. Мазко О.Г. – про¬відний науковий співробітник Інституту математики НАН України, д.т.н. Данилов В.Я. – професор кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналiзу" НТУУ «КПІ» НАНУ та МОНУ, д.т.н., проф. Черняк С.І. – головний конструктор ЦКБ «Арсенал», д. ф.-м. н. Стоян В.А., д. ф.-м. н. Крак Ю.В. та д.т.н. Волошин О.Ф.– професори кафедри моделювання складних систем КНУ ім. Тараса Шевченка та ін.  Ф.Г.Гаращенко, О.Г.Наконечний

Засновники:  професор Б.Бублик та проф. М.Кириченко, О.Наконечний, Ф.Гаращенко, І.Бейко, Д.Хусаінов
Рік заснування:  1960

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи