ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Психологічний семінарій Київського Університету св. Володимира

У січні 1898 при каф. філософії Ун-ту св. Володимира було створено Психол. семінарій (далі – ПС) для студентів, які прагнули спеціалізуватися у галузі психології. П.С. був відкритим завдяки клопотанням у 1897 р. видатних вчених – проф. Г. І. Челпанова (1862-1936) та проф. О.М.Гілярова (1855-1938) .Кер. П.С. був призначений Г.І. Челпанов – блискучий педагог з чудовими організаторськими здібностями, засн. теорет.-експерим. школи, автор багатьох праць із заг. психології, автор першого підруч. за цією дисципліною «Вступ до експериментальної психології» (1915) та фундаментальної праці «Проблема сприймання простору» (1896); написана ним книга «Мозок і душа» (1900) була надзвичайно популярною і витримала 6 перевидань, а підруч. з психології – 15. З іменем Г.І. Челпанова пов’язана епоха становлення та розвитку психол. науки на теренах України і Росії. ПС успішно працював протягом 1898-1907 рр. Уже в перші роки його роботи учасники семінарію мали в своєму розпорядженні власне приміщення, лаб., спец. бібліотеку і необхідні прилади. Г.І. Челпанов використовував у своїй роботі фундамент. наук. знання і нов. професійні навички, які він здобув у процесі наук. стажувань у К.Штумпфа і В.Вундта в Німеччині. Орг. плідної роботи П.С. сприяли І.О.Сікорський, Є.М.Трубецькой, П.П.Блонський, О.М.Гіляров, В.В. Зеньковський, Г.Г.Шпет, О.М.Щербина та ін.Діяльність П.С. приваблювала значну кількість учасників. В його засіданнях брали участь студенти усіх ф-тів Київ.ун-ту, а також інтелектуали м. Києва. Найбільш активними доповідачами семінарію були П.П.Блонський, В.В. Зеньковський, Г.Г.Шпет, О.М.Щербина. Учасники семінарію розглядали методол. та світоглядні проблеми, питання співвідношення матеріальних і духовних начал, проблеми теорет. та експерим. психології, питання значущості психол. і духовного факторів в людській історії та ін. На засіданнях П.С. не тільки ґрунтовно обговорювались теорет. проблеми, а також проводились заняття із експерим. психології. До участі в роботі семінарію допускались студенти, які добре знали психологію, володіли нім. мовою і запропонували для обговорення самостійно підготовлений реферат.За час роботи П.С. (1898-1907) його учасники обговорили більше 100 рефератів. Після переїзду Г.І.Челпанова до Москви у другій половині 1907 П.С. очолив студент В.В.Зеньковський. П.С. в Києві багато в чому був прообразом ф-т у психології та майбутнього Психол. Ін-ту в Москві, перших інституалізованих психол. освітніх та наук.-досл. закладів. Л-ра : Блонский П.П. Мои воспоминания. М., 1971.; Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 20. СПб., 1905.; Гордон Г.О. Из воспоминаний о Г.И. Челпанове // Вопросы психологи, 1995. № 1; Роменец В.А., Маноха И.П., Бреусенко А.А. Г.И.Челпанов: период профес¬сорства в Уни¬вер¬¬ситете Св.Владимира (г.Киев, 1892-1907 гг.). Монография К., 2000. Серия «Историко-психологический архив»; Обозрение преподавания в Императорском Университете св. Владимира на 1901-1902 учебный год // Университетские известия. 1901. №9; Общий Устав Императорских Российских Университетов // Журн. Министерства На-родного Просвещения. 1884. № 9.; Протокол заседания Совета Императорского Университета св. Владимира. 27 марта 1892 г. //Университетские Известия. 1892. № II; Протокол заседания Совета Императорского Университета св. Владимира. 24 февраля 1895 г.//Университетские Известия. 1897. №8; Протокол заседания Совета Императорского Университета св. Владимира. 20 декабря 1895 г. //Университетские Известия. 1898. №2; Протокол заседания Совета Императорского Университета св. Владимира. 20 февраля 1897 г. //Университетские Известия. 1898. № 5; Протокол заседания Совета Императорского Университета св. Владимира. 27 марта 1898 г. // Университетские Известия. 1899. №6; Энциклопедический словарь. Т. XXXVIII а (№ 76). СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903, та ін. Т.С.Воропаєва, І.П.Маноха

Засновники:  Г.І. Челпанов
Рік заснування:  1898

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи