ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Програмології та її застосування наукова школа

Програмологія та її застосування наук. школа. Наук. керівник школи – В.Редько, д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України, засл. діяч науки і техніки України. Школу засновано 1971. Школа фундамент.-наук. спрямування. Осн. напрями наукових досліджень та найважливіші результати школи: гол. спрямуванням наук. досліджень школи є експлікативне програмування – теорія дескриптивних та декларативних програмних алгеброїдів (алгебраїчних структур, які виступають формальними та адекватними моделями структур даних, програм та засобів конструювання програм). Для цих структур розв'язано проблеми існування, однозначності та ефективного завдання, що закладає основу нового напряму інформатики – програмології – науки про програми та логіку програмування. Науковцям школи вдалося розв'язати сукупність проблем, що мають фундаментальне значення для шляхів подальшого розвитку інформатики, а саме: проблема Кліні про аксіоматизацію регулярних та квазірегулярних алгебр; проблема Чорча – Катленда про повноту цілочисельних обчислюваних функцій та аналогічні проблеми Тарського і Мальцева для функцій раціонального, словарного аргументу та значення; проблема повноти для класів обчислюваних функцій та композицій; проблеми уточнення маніпуляційних дій у базах даних та повноти відповідного класу функцій – функцій, які зберігають денотати; проблема побудови і дослідження семантично орієнтованих композиційних логік першого порядку часткових функцій; проблема повного та природ. завдання SQL-подібних мов. Ці наук. результати становлять фундамент програмології. Видатні вчені школи: д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України В.Редько, д-ри фіз.-мат. наук, професори М.Нікітченко, Д.Буй, Ш.Гутаг, Л.Лісовик, доц. С.Шкільняк. Практичним втіленням наук. результатів були ПСП (Параметричні Системи Програмування), що підтримували реалізацію класів мов програмування в режимі трансляції та режимі інтерпретації, комплекси ДЕФІПС (ДЕФІніторного Процесування Системи), що орієнтовані на дефініції рекурсивного типу, системи КОМПАС (КОМПозиційного Автоматизованого Синтезу), СКІФ (Система Комплексної Інформатизації) як реалізація дескриптивних CASE-технологій та АДІС – мережний варіант адаптивної інформаційно-аналітичної системи. Протягом останніх років школою виконано проекти: "Адаптивні експертні системи інформаційного типу, базовані на дескриптивних логіках програмування"; "Дескриптивні CASE-технології генерації професійних систем програмування"; "Розробка та реалізація підсистеми віддаленої актуалізації даних в засобах обліку державних службовців"; "Дослідження програмних алгебр композиційного типу"; "Дослідження та розробка інструментальних засобів підтримки баз даних/знань в адаптивних технологіях програмування"; "Розробка технології та інструментальних засобів конструювання пакетів прикладних програм, інформац.-лінгвістичного забезпечення баз знань для автоматизованих систем навчання, підтримки наук. досліджень та технологій у виробництві"; "Моделі інтероперабельних баз даних" INTAS № 94-1817 спільно з Інститутом INSI (Darmshtadt, Німеччина), Версальським ун-том (Париж) та Інститутом прикладної інформатики РАН (проект INFOSEM). Наук. досягнення школи втілені в нові нормат. та спецкурси: теорет. основи програмування, програмні логіки, програмні дефінітори та дефініторні процесори, основи дескриптології, дескриптологічна програмологія, математична логіка і теорія алгоритмів, теорія формальних граматик, теорія аплікативних систем, λ-числення. <i>В.Н.Редько</i>

Засновники:  В. Редько
Рік заснування:  1971

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи