ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Координаційної хімії наукова школа

Координаційна хімія. Наук. школа хімічного ф-ту, заснована на поч. 60-х рр. ХХ ст. на каф. неорганічної хімії Київ. ун-ту проф. А.М. Голубом (керівник школи 1960-77). В подальшому наук. школу очолював акад. НАН України, проф. В.В. Скопенко (1977-2010). Перший період розвитку школи пов’язаний із сист. дослідженнями коорд. сполук, що містять псевдогалогенідні ліганди, одержав відображення у виданій ним монографії «Хімія псевдогалогенідів» (1979), рос. (1981) та англ. (1986) мовами. Роботи з коорд. хімії псевдогалогенідів відзначені Держ. премією України в галузі науки і техніки (А.М. Голуб, В.В. Cкопенко, В.М. Самійленко, Т.П. Лішко, 1990). Другий період розвитку школи характеризується створенням нових наук. напрямів: біокоорд. хімія; коорд. хімія на поверхні твердого тіла; прямий синтез коорд. сполук; супрамолекул. хімія та кристалічна інженерія. З 1976 розпочато дослідж. реакції комплексоутворення на поверхні хім. модифікованих кремнеземів, синтезовано сотні нових лігандів та коорд. сполук, іммобілізованих на поверхні твердих тіл, та встановлено їх будову. Одержані результати можуть бути застосовані у біології та медицині, при розробці каталізаторів і аналіт. реагентів, а також для вилучення корисних і шкідливих сполук з природ. і технолог. середовищ. Захищено 3 докт., 10 канд. дис. Застосування металічних порошків та оксидів металів при одержанні коорд. сполук дало можливість розробити нові методи й синтетичні підходи до прямого синтезу коорд. сполук, придатних для розробки антивірусних, антимікробних та протипухлинних препаратів, магнітних матеріалів, каталізаторів та полімерних нанокомпозитів. Захищена 1 докт., 14 канд. дис. Дослідж. відзначені Держ. премією України в галузі науки і техніки (В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, 1995). Вивчаються коорд.-хім. властивості структурних аналогів амінокислот і дипептидів. Визначені медико-біол. властивості синтезованих сполук. Захищена 1 докт., 7 канд. дис. З 1994 розпочато сист. дослідж. карбациламідофосфатних (КАФ) лігандів. Синтезовано й досліджено десятки нових КАФ лігандів та сотні коорд. сполук на їх основі, показана можливість їх застосування для створення світлодіодних матриць, оптично активних лазерних середовищ, як люмінесцентних міток у біол. дослідженнях, як ЯМР контрастних речовин у медицині та в багатьох ін. галузях. Захищена 1 докт., 5 канд. дис. З 2000 започатковано роботи в галузі супрамолекул. хімії і кристалічної інженерії. Розроблено основи спрямованого синтезу каркасних коорд. полімерів і отримання мікропоруватих кристалів, структура яких містить порожнини, придатні для адсорбції молекул газів. Захищено 4 канд. дис. Дослідження в напрямку коорд. хімії на поверхні твердого тіла та супрамолекул. хімії і кристалічної інженерії відзначені Держ. премією України в галузі науки і техніки (К.В. Домасевич, А.К. Трохимчук, 2007). Осн. монографії: Chemie der Pseudohalogenide / А.М. Gоlub, V.V. Skopenko, Т.P. Lishko, V.М. Samoylenko und andere / Leitung von А.М. Gоlub, H. Кöhlеr. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1979; Chemistry of Pseudohalides / А.М. Gоlub, V.V. Skopenko, Т.P. Lishko, V.М. Samoylenko and others / Edited by А.М. Gоlub, H. Кöhlеr, V.V. Skopenko. Amsterdam: Elsevier, 1986; Химия псевдогалогенидов / А.М. Голуб, В.В. Скопенко и др. К., 1981; Прямой синтез координационных соединений / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, О.Ю. Васильева, В.А. Павленко и др. / Под редакцией В.В.Скопенко. К., 1997; Direct synthesis of coordination and organometallic compounds / V.V. Skopenko, V.N. Kokozay, O.Yu. Vassilyeva, V.A. Pavlenko and others / Edited by A.D. Garnovskii, B.I. Kharisov. Amsterdam: Elsevier, 1999. В.В. Скопенко, М.С. Слободяник

Засновники:  Голуб А.М.
Рік заснування:  1960

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи