ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Синтезу, будови і властивостей гетероциклічних сполук наукова школа

Синтез, будова і властивості гетероциклічних сполук. Наук. школа хімічного ф-ту, заснована на каф. органічної хімії 1944, коли каф. очолив акад. А.І. Кіпріанов. Подальший розвиток та світ. визнання школа отримала завдяки працям акад. Ф.С. Бабичева, професорів Л.К. Мушкало, О.В. Стеценка, М.Ю. Корнілова, В.П. Хилі, В.О. Ковтуненка, Ю.М. Воловенка, І.В. Комарова, З.В. Войтенко, В.Г. Пивоваренка, провід. наук. співроб. О.В. Турова. Зараз у діяльності школи беруть участь 9 д-рів та 20 канд. наук, а також асп., інженери та лаборанти. Школа фундамент. наук. спрямування. Її представники розробляють заг. методи синтезу нових гетероциклічних систем, вивчають їх хім. перетворення та спектральні властивості, досліджують та модифікують природ. гетероцикли, створюють речовини з практ. значимістю (барвники, лікар. субстанції) та структури для розв’язання питань теорет. хімії (стереохімія, електрон. будова тощо). Традиційними для школи є такі напрями: синтез, структура та хім. перетворення 5-, 6-, 7-членних ароматичних гетероциклів, що містять атоми N, O, S, Se (А.І. Кіпріанов, Ф.С. Бабичев, Ю.М. Воловенко), зокрема тіазолінів, 1,4- та 1,3-бензотіазинів, 1,4- та 1,5-гетероазепінів (Л.К. Мушкало), ізохіноліну та конденсованих ізохіноліновмісних гетероциклічних систем (В.О. Ковтуненко), ізоіндолів та конденсованих структур на їх основі (Ф.С. Бабичев, В.О. Ковтуненко, З.В. Войтенко); хімія нуклеозидів (О.В. Стеценко); синтез і будова природ. і модифікованих флавоноїдів, ізофлавоноїдів та кумаринів (В.П. Хиля); УФ та видимі спектри барвників з гетероциклічними фрагментами (А.І. Кіпріанов, В.П. Хиля); закономірності у спектрах ЯМР гетероциклічних сполук (О.В. Туров, М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров). Ін. напрями: застосування хелатів лантаноїдів у дослідженні структури гетероциклів (М.Ю. Корнілов, О.В. Туров); дизайн флуоресцентних зондів та йонних індикаторів (В.Г. Пивоваренко); хіральні неароматичні гетероцикли, зокрема азото- та кисневмісні, та ліганди для асиметричного каталізу на їх основі (І.В.Комаров); синтез модельних молекул для стереохім. досліджень – деформації хім. зв’язку, стереоелектрон. ефектів (І.В. Комаров); укр. хім. термінологія і номенклатура, перекладні та тлумачні словники (М.Ю. Корнілов). Осн. монографії, підруч.: А.И. Киприанов. Цвет и строение цианиновых красителей. К., 1979; Ф.С. Бабичев, В.А. Ковтуненко. Химия изоиндола. К., 1983; А.Л. Казаков, В.П. Хиля, В.В. Межерицкий, Д. Литкеи. Природные и модифицированные изофлавоноиды. Ростов-на-Дону, 1985; Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.К. Промоненков и др. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. К., 1987; Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. Ядерний магнітний резонанс. К., 2007. І.В. Комаров

Засновники:  Кіпріанов А.І.
Рік заснування:  1944

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи