ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізико-хімічних властивостей каталізаторів, сорбентів і сплавів наукова школа

Фізико-хімічні властивості каталізаторів, сорбентів і сплавів. Наук. школа хімічного ф-ту, заснована 1944 вченим із світ. ім’ям – д-ром хім. наук, проф., акад. АН УРСР І.М. Францевичем (очолював школу 1944-53), чия наук. діяльність була пов’язана з широким колом питань фіз. хімії та її прикладними аспектами, зокрема фіз.-хімією поверхневих явищ, матеріалознавством, сплавами спецпризначення, корозією. Подальшого наук. розвитку школа фізико-хіміків досягла під кер. відомих учених: д-ра хім. наук, проф., акад. АН УРСР В.Н. Єременка (у 1953-60), д-рів хім. наук, проф. М.В. Товбіна (1960-65), Г.І. Баталіна (1965-87) та д-р хім. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України В.К. Яцимирського (1988-2011). Школа має фундамент.-наук. спрямування. На даний час її очолює ___________. У діяльності школи беруть участь бл. 40 співроб. та асп. каф. фізичної хімії, серед них 8 д-рів наук (В.К. Яцимирський, О.А. Бєлобородова, О.В. Іщенко, В.П. Казіміров, Л.П. Олексенко, В.Е. Сокольський, В.С. Судавцова, І.О. Фрицький), 20 канд. наук. Сфера наук. діяльності школи: дослідження фіз.-хім., адсорбційних та каталітичних властивостей металовмісних систем, а також дослідження термодинаміки й структури металічних та оксидних розплавів. У рамках осн. напрямів отримано такі найважливіші результати: в галузі екокаталізу вивчено детальний механізм реакцій окиснення малих молекул на масивних та нанесених металічних каталізаторах, показано суттєвий вплив гетерогенно-гомогенного механізму на перебіг цих реакцій; на багатьох прикладах проілюстровано роль кластерної моделі в гетерогенному каталізі; вивчено каталітичну активність в ряді redoх реакцій нового класу сполук – кластерних поліядерних комплексів і встановлено взаємозв'язок між активністю і будовою кластерного ядра; доведено роль гетерогенності і поліморфізму в адсорбційно-каталітичних властивостях сплавів; відкрито явище мікрогетерогенності в сплавах; на основі мозаїчної моделі гідрофільно-гідрофобної поверхні встановлено зв'язок між структурою та активністю льодоутворюючих композицій різної хім. природи; в широких інтервалах температур і концентрацій вперше визначено термодинамічні функції широкого кола бінарних і тернарних металічних систем на основі алюмінію, германію, кремнію; встановлено, що для елементів з рихлим упакуванням атомів у твердому стані структура в рідкому стані формується на основі кристалічної модифікації, стабільної в твердому стані при високому тиску, в розплавах систем евтектичного типу близький порядок характеризується упорядкуванням за типом електрон. сполук. Осн. монографії, підруч. та навч. посіб.: В.Н. Еременко. Карбид титана и жаростойкие материалы на его основе. К., 1954; М.В. Товбин. Физическая химия. К., 1975; Г.И. Баталин, Е.А. Белобородова, В.П. Казимиров. Термодинамика и строение жидких сплавов на основе алюминия. М., 1983; В.К. Яцимирский та ін. Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа. Кластерные подходы. К., 2003; В.К. Яцимирский Физическая химия. К., 2007. В.К. Яцимирський

Засновники:  Францевич І.М.
Рік заснування:  1944

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи