ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оптика нових матеріалів функціонального призначення та оптоелектронні системи контролю якості поверхні наукова школа

Наукова школа “Оптика нових матеріалів функціонального призначення та оптоелектронні системи контролю якості поверхні”.

Науковий керівник школи — Слободянюк Олександр Валентинович, доктор фізико-математичних наук, про-фесор.
Школа заснована у 1972 р. академіком НАН України, заслуженим діячем науки і техніки України Горбанем І.С.
У діяльності школи беруть участь 16 працівників, з них науковців — 6.

Основні напрямки наукової діяльності школи:
•    Оптична спектроскопія, поляриметрія, хіральність, оптична активність, циркулярний дихроїзм, дослідження по-ширення і взаємодії світлових хвиль у гіротропних кристалах.
•    Молекулярна релаксація в конденсованих середовищах; спектроскопія фазових перетворень в рідких кристалах; спектроскопія частково впорядкованих конденсованих середовищ; спектроскопія систем з водневими міжмолекулярними зв’язками.
•    Спектроскопія елементарних збуджень у напівпровідниках: екситони, біекситони, колективні ефекти. Спектро-скопія кристалів та наноструктур (фулеренів, нанотрубок, наношарів, нанокристалів); розробка методів теорії груп для інтерпретації енергетичних спектрів квантових систем.
•    Оптична спектроскопія електронних елементарних збуджень в наночастинках та субнанометрових кластерах ме-талів та напівпровідників.
•    Лазерна техніка, нелінійно-оптичні  властивості конденсованих середовищ, високоточна поляриметрія, розробка методів реєстрації випромінювання.
•    Термолюмінесцентна та оптична (КРС) спектроскопія центрів прилипання кристалів та наноструктур.

Найважливіші результати:
Вперше експериментально і теоретично досліджено повне просторове розділення нормальних світлових хвиль на границі анізотропний кристал – ізотропне середовище.
Розроблена концепція спектроскопії комбінаційного розсіяння (КР) нормальних хвиль в гіротропних анізотроп-них середовищах. З  її застосуванням вперше спостережено і детально вивчено ефекти просторової дисперсії в динаміці гратки гіротропних анізотропних кристалів, зокрема елементарні збудження гратки з ненульовим кутовим моментом – гірони.
Досліджені процеси молекулярної релаксації в конденсованій фазі та структурних перетворень в рідких криста-лах та спиртах. Розроблені прилади для виміру товщини тонких плівок в технологічних лініях.  
Проведено цикл спектрометричних досліджень електронно-діркової та фононної підсистем напівпровідникових кристалів та наноструктур, фазових перетворень в екситонній системі напівпровідників. Відкрито  явище утворення в напівпровідниках квантової біекситонної рідини.
В останні роки основну увагу приділено експериментальному дослідженню напівпровідникових нанокристалів, фулеренів та інших наноструктур та розробкою методів теорії груп для інтерпретації енергетичних спектрів квантових систем.
Методами термолюмінесцентної спектроскопії та спектроскопії КР знайдено осциляторну залежність в енергети-чному спектрі центрів прилипання в широкозонних кристалах.

Державні премії:
Науковці школи – Горбань І.С. (1987), Губанов В.О. і Крохмаль А.П. (1993) – відзначені двома Державними пре-міями України в галузі науки і техніки за праці в галузі досліджень оптичних властивостей карбіду кремнію та ковалент-них кристалів.

Основні монографії, підручники школи:
1. Підручники:
•    І.С.Горбань. «Оптика», 1979, Київ, Вища школа, 224 с.
•    В.Є.Погорелов “Спектроскопія комбінаційного розсіяння”, 2004, вид. КНУ, 136 с.;
•    В.Погорелов «Фізичні основи квантової електроніки», 2007, ВПЦ КНУ, 135 с.
•    П.К.Хабибуллаев, Л.А.Булавин, В.Е.Погорелов, Ф.Х.Тухватуллин, А.И.Лизенгевич, Ш.О.Отажонов, А.Ж.Жумабаев. «Динамика молекул в гидкостях». 2009, Ташкент, 410 с.  
•    І.М.Дмитрук «Електронні процеси в наноструктурах». 2013, Київ. «Четверта хвиля», 211 с.

2. Монографії:
•    І.Дорошенко, Г.Пицевич, В.Шаблинскас. “Кластерная структура жидких спиртов: исследование методами колеба-тельной спектроскопи”. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 279 c.
•    A.P.Naumenko, N.E.Korniyenko, V.M.Yashchuk, Srikanth Singamaneni and V.N.Bliznyuk. Глава "Raman Spectroscopy of Carbon Nanostructures: Nonlinear Effects and Anharmonicity" в монографії "Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization", A.P.Naumenko, N.E.Korniyenko, V.M.Yashchuk, Srikanth Singamaneni and V.N.Bliznyuk, Springer-Verlag, 2012. – 30 с.
•    И.Дорошенко, В.Погорелов, Ю.Жовтобрюх. Структурные трансформации в частично упорядоченных жидкостях. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 197 c.


Кількість захищених дисертацій: кандидатських — 47, докторських — 9

Видатні вчені школи:  
Академік НАН України Горбань І.С., чл.-кор. Російської АН Тимофєєв В.Б. (створив школу оптики твердого тіла в Інституті твердого тіла РАН, м.Черноголовка Московської обл.), проф. Стоянов С.Г. (заснував школу оптики в Софіїв-ському університеті, Болгарія), дійсний член Національної академії педагогічних наук України, віце-президент НАПН України, заслужений працівник освіти України Луговий В.І., перший голова Координаційної ради (1990-1995) та віце-президент УФТ (1995-2001) проф.Слободянюк О.В., проф. Погорелов В.Є., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1993, доц.Губанов В.О., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1993, с.н.с. Крох-маль А.П., проф.Дмитрук І.М., доктор ф.-м.н., пров.н.с. Дегода В.Я., доктор ф.-м.н., доц.Єщенко О.А.

Міжнародні зв’язки:
з університетами і науковими закладами різних країн світу:
США (університетами Мічиган, Клемсон, Колорадо), Франції (Інститут ім.Чарльза Садрона, Страсбург, Націона-льний центр наукових досліджень Франції, університет Орсе); Японії (університети Тохоку та Сендай), ФРН (Інститут фізичної хімії університету міста Майнц), Латвії (Ризький технічний університет), Литви (Вільнюський університет), Ре-спубліки Білорусь (Білоруським державним університетом, Мінськ; Гомельський державний технічний університет).

Засновники:  Горбань І.С.
Рік заснування:  1972

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи