ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський університет
Ун-тська багатотиражна газета, яка після назви «За комуністичні кадри» мала назву «За радянські кадри», а згодом набула теперішньої – «Київський університет» – завжди була справжнім літописом життя ун-ту. На шпальтах «Київського університету» друкуються провідні вчені ун-ту й України, студенти. Засновники:  Київський Інститут народної овіти
Рік заснування:  25.1

Университетские известия
Щомісячний наук. часопис ун-ту св. Володимира. Виходив упродовж вересня 1861 – 1919. Засновники:  Ун-т св. Володимира
Рік заснування:  1861

Записки Київського інституту народної освіти
Осн. авторський колектив «Записок» складали викладачі ін-ту, які оприлюднювали на сторінках часопису свої наук. дослідження. Гол. увага приділялась питанням методології та методики освітньої роботи. Засновники:  КІНО
Рік заснування:  1926

Кузня освіти
Періодичне видання пролетарського студентства, професури й службовців КІНО. Засновники:  КІНО
Рік заснування:  1928

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
Наук. вид. Інституту філології. Тематика: актуальні питання функціонування і розвитку мови в сучас. сусп-ві, комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації осн. принципів мовленнєвого спілкування, проблемні питання перекладознавства. Засновники:  Київ. ун-т
Рік заснування:  1958

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
Наук. вид. Інституту філології. У першому вип. «Вісника» редколегія визначила «основну мету видання» – публікувати наслідки наук. досліджень викл. у галузях «історії та теорії літератури, загального мовознавства, порівняльно-історичного мовознавства, вивчення окремих мов і методики викладання літературознавства та мовознавства». Засновники:  Філологічний ф-т і ф-т журналістики Київ. ун-ту
Рік заснування:  1958

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
Наук. видання ун-ту. Засновано 1958. Періодичність: 1 номер на рік. Входить до переліку наук. фахових видань України. Тематика: теоретичні та практичні розробки в галузі геоекології, геоморфології, метеорології, гідрології, суспільної географії, картографії. Редакційна колегія: Олійник Я.Б., д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України; С.Ю. Бортник, д-р геогр. наук, проф.; М.Д. Гродзинський, д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. НАН України; Л.М. Даценко, д-р геогр. наук, проф.; С.Ю. Дмитрук, д-р геогр. наук, проф.; П.О. Масляк, д-р геогр. наук, проф.; К.В. Мезенцев, д-р геогр. наук, проф.; А.М. Молочко, канд. геогр. наук. проф.;О.Г. Ободовський, д-р геогр. наук, проф.; В.М. Самойленко, д-р геогр. наук, проф.; С.І. Сніжко, д-р геогр. наук, проф.; В.К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф.; П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. НАПН України; С.П. Запотоцький, канд. геогр. наук, доц. (відп. секр.) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Засновники:  Географічний факультет
Рік заснування:  1958

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
У Віснику Київ. ун-ту. Сер. Геологія публікуються матеріали теорет., експерим. та метод. досліджень в галузі геології, геофізики, інж. геології, гідрогеології, геоекології, геоінформатики. Засновники:  КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  1958

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
Періодичне видання Київ. ун-ту на іст. тематику. Засновники:  КНУ ім. Тараса шевченка
Рік заснування:  1958

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
Входить до переліку наук. фахових видань України. Тематика: актуальні питання теоретичних та експериментальних досліджень у галузі філософії та політології Станом на 2012 вийшли 110 випусків. Засновники:  КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  1958

Питання нової та новітньої історії
Виходив упродовж 1965–97, загалом вийшло 43 випуски. Засновники:  МОН та Київ. ун-т
Рік заснування:  1965

Економічна та соціальна географія. Міжвідомчий науковий збірник
Зб. видає географічний ф-т Київ. ун-ту. Обсяг – 20 друк. арк. Періодичність видання – раз у рік. Вийшовло 65 випуски. Видання ВАК України з 1968. Відп. ред. – д-р геогр. наук, проф. С.І. Іщук. Рубрики видання: теорія, методологія і методи сусп. географії; географія природно-ресурсного потенціалу; географія населення і труд. ресурсів; географія госп. комплексу; регіон. сусп.-геогр. дослідження України і світ. гос-во; сусп.-геогр. характеристика країн світу; на допомогу викладачам вищої та сш. Я.Б. Олійник Засновники:  професор О.Т. Діброва
Рік заснування:  1966

Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник
Заснований 1970 Київ. ун-том та МВССО УРСР. Видавці: Київ. ун-т та МВССО. Обсяг – 15 друк. арк. Виходить двічі на рік. Станом на 2008 видано 54 випуски. Внесено до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наук. ступенів д-ра і канд. наук» (1999). Постійні рубрики – «Теорет.-методол. питання ландшафтознавства та геоморфології» та «Регіон. проблеми ландшафтознавства та геоморфології». Засновники:  академік П.Г. Шищенко
Рік заснування:  1970

Українське мовознавство
Міжвідомчий наук. зб. Друкуються праці лінгвістів України з проблем сучас. літ. мови і її діалектів, історії мови, стилістики, заг. мовознавства. Засновники:  Каф. сучасної української мови ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  1973

Журналістика
Наук. збірник ІЖ Київ. ун-ту. Заснований 1976 як Респ. міжвідомчий наук. збірник із підзаголовком «Преса, телебачення, радіо». Виходив до 1993, було видано 25 вип. Засновники:  КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  1976

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.
Наук. період. видання ІМВ Київ. ун-ту. Засноване 1993. (Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ № 251 від 31.10.1997.) Періодичність видання – 2 вип. на рік. Відп. ред. Копійка В.В., д-р політ., наук, проф. Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  1993

Шевченкознавчі студії
Шевченкознавчі збірники наукових праць в ун-ті виходили ювілейними виданнями. Перший шевченківський зб. вийшов у 1939 р. У 1994 р. каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства започаткувала вип. наук. праць під назвою «Шевченкознавчі студії». Засновники:  Каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства
Рік заснування:  1994

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
Наук. період. видання ІЖ Київ. ун-ту. Тематика: присвячені науковим школам професорів ІЖ, друкуються наук. статті, що базуються на постановці наук. проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології – «Соціологія масової комунікації»; «Комунікатор»; «Зміст комунікації»; «Канал комунікації»; «Дослідження реклами та зв’язків із громадськістю». Засновники:  КНУ імені Тараса Шевченка
Рік заснування:  1994

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
Наукове періодичне видання Центру українознавства філос. ф-ту Засновники:  Інститут українознавства
Рік заснування:  1994

Політологічний вісник
Збірник наукових праць з політології. Засновники:  Політол. центр при КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  1994


Наукові видання 1 — 20 з 48
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи