ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Етнічна історія народів Європи

Реєстраційне свідоцтво № 11061, серія КВ. Постановою президії ВАК України від 09.06.1999 № 1–05/7 включено до переліку наук. фахових видань України за спеціальністю «історичні науки». Голова ред. колегії доктор історичних наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесник, чл. ред. колегії акад. НАН України доктор історичних наук Г.А. Скрипник, доктор історичних наук, проф. В.К.Борисенко (відп. ред. до 2009), доктор історичних наук проф. В. П. Капелюшний (відп. ред. з 2010), доктор історичних наук проф. Л.Л. Залізняк, доктор історичних наук проф. В.І. Сергійчук, к.і.н. доц. В.В. Пилипенко (відп. секретар). Станом на квітень 2012 вийшло 38 випусків наук. збірника. За 1999 – 2012 на сторінках видання опубліковано понад 670 наук. статей, рецензій з етнічної історії та етнології українців та ін. народів світу. Серед авторів зб. провідні вчені та молоді дослідники України, Білорусі, РФ, Польщі, Македонії, Болгарії, Фінляндії, США, Канади, Кореї, Японії та ін. країн. Тематика збірника позитивно сприймається наук. спільнотою світу, огляд статей та посилання на них знаходимо у польс., білоруських, амер., фінських виданнях. У наук. статтях зб. вчені порушують проблеми збереження культурних цінностей людства в умовах прискореної глобалізації, трансформації етнокультурних явищ, формуванні субкультур, особливостей побуту та культури повсякдення міського населення, розвитку традиційних культур, питання взаємовпливу культур різних народів та міжетнічні контакти, динаміки змін в культурі передмістя. Опубліковано на основі арх. даних і польових досліджень чимало статей з історії етнології, виявлено і розкрито діяльність багатьох вчених, що замовчувалися в роки тоталітарної системи. Активно розробляються нові напрями розвитку етнологічної науки у контексті світ. тенденцій. В.П. Капелюшний

Засновники:  Каф. етнології та краєзнавства історичного ф-ту Київ. ун-ту та Ін-том політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Рік заснування:  1999

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи