ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Збірник наук. праць засновано у 2000 р. за ініціативи д-ра геогр. наук, проф. Хільчевського Валентина Кириловича, зав. кафедри гідрології та гідроекології Київ. ун-ту. Видається Київ. ун-том та УГТ. Обсяг бл. 15 др. арк. Періодичність видання – 4 рази на рік. Вийшло 34 випуски. Виходить укр. мовою, друкує також матеріали мовою оригіналу. Постановою Президії ВАК України № 1-01/10 від 13.12.2000 зб. включено до переліку фахових період. наук. видань за спец. «Географічні науки», зареєстровано Мінюстом України 08.10.2009 (свідоцтво КВ №15819-42291Р).Склад редколегії: д-р геогр. наук В.К. Хільчевський (гол. ред.), канд. геогр. наук О.І. Лук’янець (відп. секретар), д-р геогр. наук Є.Д. Гопченко, д-р геогр. наук В.В. Гребінь, д-р. хім. наук П.М. Линник, д-р геогр. наук О.Г. Ободовський, чл.-кор. НАН України, д-р геогр. наук В.І. Осадчий, д-р геогр. наук В.І. Пелешенко, д-р геогр. наук В.М. Самойленко, д-р геогр. наук С.І. Сніжко, д-р геогр. наук В.М. Тімченко, д-р техн. наук, акад. Національної академії аграрних наук України А.В. Яцик. У зб. висвітлюються результати теорет., прикладних і регіон. досліджень природ. вод, їх фіз. властивостей, хім. і біол. складу, гідрол. процесів та їх зв’язок з компонентами ландшафту в різних природ. зонах. Аналізуються чинники та наслідки антропогенних змін водних об’єктів, спричинені госп. діяльністю людини; з’ясовується ефективність заходів по регулюванню кількісних і якісних показників водних ресурсів; розглядаються наук.-метод. аспекти міжн. співроб-ва в галузі комплекс. використання та охорони вод, а також питання сучас. гідрол. та гідроекол. освіти у ВНЗ. Крім вчених Київ. ун-ту, у зб. друкуються статті викладачів ін. вузів України, вчених НАН України, галузевих ін-тів, заруб. ун-тів. Л-ра: Енциклопедія сучасної України. К., 2006. Т.5. Я.Б. Олійник

Засновники:  кафедра гідрології та гідроекології географічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи