ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Журналістика

Наук. збірник ІЖ Київ. ун-ту. Заснований 1976 як Респ. міжвідомчий наук. збірник із підзаголовком «Преса, телебачення, радіо». Виходив до 1993, було видано 25 вип. Відп. ред.: доктор філологічних наук, професор. Д.М. Прилюк, доктор філологічних наук, професор. А.З. Москаленко (з 1985). Вид. поновлене 2002 як наук. щорічник «Журналістика», обсягом до 10 умов.-друк. арк. Свідоцтво про держ. реєстрацію Держ. комітету інформ. політики, ТБ та радіомовлення України. Серія КВ № 5744 від 10.01.2002. Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за профілем історичні та філологічні науки, а також доктора і кандидата наук із соціальних комунікацій (постанова президії ВАК України від 12 березня 2008 р. № 3-05/3). На поч. 2013 вийшов 12(37) вип. Редколегія: голова редколегії В.В. Різун, д. філол. н., професор.; гол. ред. Н.М. Сидоренко, д. філол. н., професор.; відп. секретар І.М. Забіяка, кандидат іст. н., ст. наук. співроб., доцент.; члени редколегії: В.Ф. Іванов, д. філол. н., професор.; Г.Д. Казьмирчук, д. іст. н., професор.; І.В. Крупський, д. іст. н., професор.; В.І. Сергійчук, д. іст. н., професор.; М.С. Тимошик, д. філол. н., професор.; М.К. Василенко, д. філол. н., доцент.; Н.М. Вернигора, відп. випусковий ред., редактор навч.-видав. групи. Осн. рубрики видання: До джерел, Іст. віхи, Грані, Жанрові пошуки, Постаті, Ґендерні акценти, Укр. преса у світі, Студ. наука, а також дискусії, огляди, нариси, рец. Напрямки публікацій торкаються теорії та практики преси, історії вітчизн. журналістики, майстерності форми, мови та стилю. Серед авторів видання – професор.-викл. склад, докторанти, асп. ІЖ Київ. ун-ту, ін. ВНЗ України. Електронна версія видання розміщена за адресою: www.journ.univ.kiev.ua та www.nbuv.gov.ua (Наукова періодика України). Н.М. Сидоренко, І.М. Забіяка

Засновники:  КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  1976

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи