ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові записки Інституту журналістики

Зб. наук. праць ІЖ Київ. ун-ту. Видається укр. мовою з 2000 – 4 рази на рік обсягом до 30 умов.-друк. арк. Свідоцтво про держ. реєстрацію видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення. Серія КВ № 4298 від 13.06.2000. Постановою ВАК України № 1 – 05/5 від 21. 05. 2008 р. наукове видання затверджено як фахове із соціальних комунікацій. На поч. 2012 вийшло 46 тт. Редколегія: голова редколегії, гол. ред. В.В. Різун, д. філол. н., професор.; заст. гол. ред. Н.М. Сидоренко, д. філол. н., професор.; відп. секретар Н.М. Вернигора, ред. навч.-видавн. групи; члени редколегії: О.Я. Гоян, д. філол. н., професор.; В.Ф. Іванов, д. філол. н., професор.; О.Д. Пономарів, д. філол. н., професор.; О.Л. Порфімович, д. політ. н., професор.; Т.О. Приступенко, к. і. н., професор.; К.С. Серажим, д. філол. н., професор.; Т.В. Скотникова, старш. наук. співроб., к. тех. н., доцент.; М.С. Тимошик, д. філол. н., професор.; А.А. Чічановський, д. політ. н., професор.; Мельник Ю.О., відп. випусковий ред. т. 38, 2010; Гоян О.Я., відп. випусковий ред. Т. 39, 2010; Серажим К.С., відп. випусковий ред. Т. 40, 2010 р.; Сидоренко Н.М., відп. випусковий ред. Т. 41, 2010. Матеріали зб. групуються за рубриками: Слово до читача; Шпальта головного редактора; Наук. проблема; Терміни і поняття; Методи та методики досліджень; Журналістська педагогіка; Лекційний фонд; Дисертац. дослідження; Стандарти; Погляд; Моніторинг ЗМК; З історії Ін-ту журналістики; Наук. пошук студентів; Рецензії; Наук. повідомлення та ін. У зб. розглядаються питання теорії та практики різних сфер журналіст. діяльності, видав. справи та редагування, навч. матеріали. Автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти й асп. ІЖ Київ. ун-ту, ін. ВНЗ України. Електронні версії: Електронна бібліотека Інституту журналістики – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=rozdily&rozdil=17, Наукові записки інституту журналістики: збірник наукових праць – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/. І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи