ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інформаційне суспільство

Наук. період. видання ІЖ Київ. ун-ту. Виходить двічи на рік з 2004 обсягом 12 умов. друк. арк. Свідоцтво про реєстрацію видано Держ. комітетом інформ. політики ТБ та радіомовлення України. Серія КВ № 8736 від 12.05.2004. Постановою президії Вищої атестаційної комісії України збірник включено до переліку фахових видань України: № 1-05/6 від 14 червня 2007 року – із філологічних і політичних наук; № 3-05/3 від 12 березня 2008 року – із соціальних комунікацій, що дає можливість публікувати результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за профілем філологічних, політичних наук та наук із соціальних кому нікацій. На поч. 2013 вийшло друком 16 вип. Редколегія: голова редколегії В.В. Різун, д. філол. н., проф.; гол. ред. В.Ф. Іванов, д. філол. н., проф.; відп. секретар Н.М. Вернигора, ред. навч.-видав. групи; члени редколегії: О. Александров, зав. каф. жур-налістики ОНУ, д. філол. н., проф.; О.В. Зернецька, пров. наук. співроб. Ін-ту філософії НАН України, д. політ. н., проф.; С.М. Квіт, д. філол. н., проф.; Н. Костенко, Ін-т соціології НАН України, д. соц. н., проф.; І.В. Крупський, проф. ЛНУ, д. політ. н., проф.; Є.А. Макаренко, д. політ. н., проф.; О.К. Мелещенко, д. філол. н., проф.; Г. Почепцов, проф. Маріупол. держ. ун-ту, д. філол. н., проф.; К.С. Серажим, д. філол. н., проф.; Н.М. Сидоренко, д. фі-лол. н., проф.; М.С. Тимошик, д. філол. н., проф.; Ю. Фінклер, зав. каф. ви-дав. справи та редагування Галицьк. ін-ту, д. політ. н., проф.; А.А. Чічанов-ський, д. політ. н., проф.. Матеріали зб. групуються за рубриками: Аспекти медійного розвитку; Комунікатор; Зміст комунікації; Канал Комунікації, Ефективність комунікації; Проблеми глобалізації; Дослідження реклами та зв’язків з громадськістю. Вид. входить до переліку період. наук. фахових ви-дань, затверджених ВАК України в галузі соц. комунікацій. Серед авторів видання – проф.-викл. склад, докторанти, асп. ІЖ та ін. ВНЗ України. Елект-ронна версія видання розміщується на сайті: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/is/index.html. І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2004

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи