ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Наукове періодичне видання ІМВ
Засноване 1996. (Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ 292 від 05.11.1998). Періодичність видання – 10 номерів, 20 вип. на рік (у кожному номері – 2 вип.: 1-й вип. складається з наук. статей, 2-й – з матеріалів наук. конференцій ІМВ). Гол. ред. В.В.Копійка. Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  1996

Часопис картографії
Збірник наукових праць, заснований у 1996 за ініціативи проф. А.М. Молочка, зав. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту (1995 – 2012). У 1996 – 2010 називався "Картографія та вища школа".
Засновники:  професор А.М. Молочко
Рік заснування:  1996

Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви науки і культури
Наук. семінар, що діє при каф. давньої та нової історії України під кер. проф. В.І.Ульяновського, а також назва друк. органу цього семінару. Засновники:  каф. давньої та нової історії України
Рік заснування:  1996

Календар-щорічник «Українознавство»
Науково-популярне, з 2001 р. – наукове періодичне видання з українознавчої проблематики, що виходило у 1996–2010 рр. Засновники:  Інститут українознавства, Центр українознавства
Рік заснування:  1996

Київські полоністичні студії
Зб. наук. праць. Тематика: Укр.-польс. літ. й культ. контакти, польс. л-ра від давнини до сучас. Засновники:  Каф. полоністики ІФ КНУ
Рік заснування:  1998

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
Періодичне вид. засновано 1998 Київ. ун-том і МО України. Видається ВПЦ «Київ. ун-т», зареєстровано Мін-вом інформації України. Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ № 251 від 31.10.1997. Видання має 80-120 стор., 10-15 др. арк., формат А4, наклад 500. Виходить 2-4 рази на рік, на лютий 2013 р. видано 30 випусків. Засновники:  Військовий інститут
Рік заснування:  1998

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського
Зб. наук. праць. Висвітлюються актуальні проблеми динаміки розвитку та функціонування слов’янських мов, а також різні аспекти слов’янського літературознавства. Засновники:  Каф. слов’янської філології ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  1999

Святий Володимир
Літ.-мист альманах студентів ІЖ. Заснований 1999 і зареєстрований як некомерц., непередплатне видання. В альманасі друкуються поетичні, прозові, публіцист., гуморист., критичні твори, малярські та графічні роботи студентів ІЖ, Ін-ту філології, ІМВ Київ. ун-ту, НаУКМА, а також талановитої студ. молоді з різних ВНЗ України, зокрема, Донецька, Миколаєва, Львова та ін. Засновники:  Студенти Інституту журналістики КНУ
Рік заснування:  1999

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
Містить матеріали з інтродукції та збереження рослинного різноманіття у природі та культурі; фізіології та біохімії рослин; захисту рослин від шкідників та хвороб. Засновники:  Ботанічний сад ім. О.В. Фоміна
Рік заснування:  1999

Vita Antiqua
Зб. наук. статей. На сторінках видання осн. місце належить введенню до наук. обігу матеріалів археол. пам’яток від доби палеоліту до середньовіччя, а також розгляду широкого кола проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Засновники:  Каф. археології та музеєзнавства
Рік заснування:  1999

Етнічна історія народів Європи
Зб. наук. праць, періодичне видання, що включено до переліку наук. фахових видань України за спеціальністю «історичні науки». Засновники:  Каф. етнології та краєзнавства історичного ф-ту Київ. ун-ту та Ін-том політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Рік заснування:  1999

Українське журналістикознавство
Наук. період. видання ІЖ Київ. ун-ту. Вид. присвячено наук. теоретико-методол., дослідженням, розробці методик та термінології укр журналістикознавства. Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Стиль і текст
Бюлетень ІЖ. У зб. вміщуються матеріали, присвячені проблемам функціонування укр. мови в медійних текстах. Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Образ
Зб. наук. праць ІЖ Київ. ун-ту. У зб. друкуються наук. статті, що стосуються проблем релігійно-дух., образно-поняттєвих, літ.-крити., іст.-журналістських. Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Наукові записки Інституту журналістики
Зб. наук. праць ІЖ Київ. ун-ту. Автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти й асп. ІЖ Київ. ун-ту, ін. ВНЗ України. Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Актуальні питання масової комунікації
Тематика: друкуються наук. статті, що базуються на постановці наук. проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології – «У контексті соціальних комунікацій»; «З історії теорії масової комунікації»; «Ефекти та ефективність масової комунікації»; «Філософські, теоретичні і методологічні основи дослідження масової комунікації»; «Технології масового впливу»; «Бібліографія. Нотатки. Актуальні дослідження». Засновники:  Інститут журналістики
Рік заснування:  2000

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
Збірник наук. праць засновано у 2000 р. за ініціативи д-ра геогр. наук, проф. Хільчевського Валентина Кириловича, зав. кафедри гідрології та гідроекології Київ. ун-ту. Видається Київ. ун-том та УГТ. Обсяг бл. 15 др. арк. Періодичність видання – 4 рази на рік. Вийшло 24 випуски. Виходить укр. мовою, друкує також матеріали мовою оригіналу. Постановою Президії ВАК України № 1-01/10 від 13.12.2000 зб. включено до переліку фахових період. наук. видань за спец. «Географічні науки», зареєстровано Мінюстом України 08.10.2009 (свідоцтво КВ №15819-42291Р).Склад редколегії: д-р геогр. наук В.К. Хільчевський (гол. ред.), канд. геогр. наук О.І. Лук’янець (відп. секретар), д-р геогр. наук Є.Д. Гопченко, д-р геогр. наук В.В. Гребінь, д-р. хім. наук П.М. Линник, д-р геогр. наук О.Г. Ободовський, чл.-кор. НАН України, д-р геогр. наук В.І. Осадчий, д-р геогр. наук В.І. Пелешенко, д-р геогр. наук В.М. Самойленко, д-р геогр. наук С.І. Сніжко, д-р геогр. наук В.М. Тімченко, д-р техн. наук, акад. Національної академії аграрних наук України А.В. Яцик. Засновники:  кафедра гідрології та гідроекології географічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  2000

Український часопис міжнародного права
Друк. орган Укр. асоціації міжн. права (УАМП), загальнонац. наук.-теорет. та інформ.-практ. видання з міжн. права та порівн. правознавства. УЧМП друкувався 1992-95 зусиллями юрид. фірми «Проксен». Після перерви публікацію часопису було відновлення в 2001. Засновниками поновленого журналу стали ІМВ Київ. ун-ту та юрид. фірма «Проксен». Свідоцтво про Держ. реєстрацію № 5515 КB від 27.09.2001.З 2002. Входить до переліку фахових період. видань для публікації результатів дисертаційних досліджень з юридичних наук. Видання виходить щоквартально. Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  2001

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
Зб. вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, пов’язані з мовними та стиліст. особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту. Засновники:  Інститут філології Київ. ун-ту
Рік заснування:  2002

Історія та історіографія в Європі
Журнал порівняльних досліджень нац. історії та історіографії в Європі. Засновники:  Історичний ф-т Київ. ун-ту та ун-т Кельн за підтримки фонду «VolkswagenStiftung»
Рік заснування:  2003


Наукові видання 21 — 40 з 48
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи